Dzisiaj jest: 23.1.2019, imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Piskim

Dodano: 2 tygodnie temu Czytane: 234
Redakcja poleca!

.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Piskim
 

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2019 roku
Informacja

W Powiecie Piskim od 1 stycznia 2019 r. będą funkcjonowały 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Zarządzeniem nr 37/2018 z dnia 26 października 2018 r. określone zostały 2 powiatowe lokale, w których usytuowane będą punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, tj.:

1) Starostwo Powiatowe w Piszu
ul. Warszawska 1, 12 - 200 Pisz, tel. 87 425 47 16 (punkt) lub 87 425 47 00 (centrala urzędu)
- w punkcie udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna przez radców prawnych i adwokatów w dniach:
< poniedziałek, wtorek w godzinach od ll00 do 1500,
•".środa, czwartek i piątek w godzinach od 10°° do 1400.
2) Urząd Miejski w Orzyszu
ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz, tel. 87 307 09 67 (punkt) lub 87 307 09 30 (centrala urzędu),
- w punkcie udzielana będzie przez organizację pozarządową prowadzącą działalność
pożytku publicznego, wyłonioną w otwartym konkursie ofert, nieodpłatna pomoc
prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w dniach:
< poniedziałek, wtorek w godzinach od ll00 do 1500,
<środa, czwartek i piątek w godzinach od 10°° do 1400.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 ze zm.) nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie od 1 stycznia 2019 r. przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy prawnej.
Pomoc prawna polegała będzie na:
^poinformowaniu osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym.
s. wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
•ssporządzaniu projektu pisma z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym.
•A nieodpłatnej mediacji.
<sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem spraw na drogę sądową.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowawcze do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzającej do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
Więcej informacji dotyczących udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/
Zapraszam mieszkańców Powiatu Piskiego do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

ZARZĄDZENIE Nr 37/2018
Starosty Piskiego
z dnia 26 października 2018 r.
w sprawie określenia lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej oraz harmonogram udzielania
nieodpłatnych porad w Powiecie Piskim w 2019 roku

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm. ) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§1
Określa się następujące lokale, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej na terenie Powiatu Piskiego w 2019 roku:
1.            Określa się lokal, w którym będzie usytuowany punkt nr 1 Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, obsługiwany przez adwokatów i radców prawnych wyznaczonych przez właściwe Okręgowe Izby - budynek Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1,12-200 Pisz.
2.            Określa się lokal, w którym będzie usytuowany punkt nr 2 Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego, obsługiwany przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego wyłonioną w otwartym konkursie ofert - budynek Ratusza Urzędu Miejskiego w Orzyszu przy ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz.
§2
Punkty, o których mowa w § 1 ustanawia się na okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
§3
Ustala się następujący harmonogram pracy Punktów, o których mowa w § 1:
1)            poniedziałek, wtorek w godzinach od 1100 do 1500.
2)            środa, czwartek i piątek w godzinach od 10°° do 1400.
§4
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                               
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.